stofflexikon.com - Startseite
Alle Informationen über Stoffe und Textilien
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  

Bockerstoff

grobes Baumwoll- oder Bouretteseidengewebe in Leinwandbindung.
Die Gewebeoberfläche erinnert an Homespun.